Inforing hecht veel waarde aan het de bescherming en het respecteren van de privacy van haar klanten, medewerkers, leveranciers en andere betrokkenen waarvan gegevens worden verwerkt. We houden ons aan de privacywetgeving die van toepassing is. Passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de gegevens die we verwerken goed te beveiligen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
We verzamelen en verwerken persoonsgegevens die nodig zijn voor de levering van onze diensten, die door u zelf aan ons zijn verstrekt of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt om ze te verwerken. Doelstellingen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Maken van offertes en opstellen contracten;
 • Correspondentie in het kader van de levering van onze diensten;
 • Ontvangen en versturen van facturen;
 • Verwerken van reacties op vacatures en communiceren met kandidaten
 • Informeren van klanten over nieuwe producten, diensten, evenementen
  (per post, e-mail en social media)
 • Versturen van e-mail nieuwsbrieven naar relaties die toestemming hebben gegeven en
 • Verwerken van reacties op vacatures en communiceren met kandidaten.

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die uw privacy negatief kan beïnvloeden.

 

Verwerking persoonsgegevens in de rol van verwerker
Voor een groot aantal klanten ontwikkelen, hosten en beheren wij software waarmee in meer of mindere mate persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Onze klanten zijn in dit kader verwerkingsverantwoordelijke. Inforing verwerkt deze persoonsgegevens afhankelijk van de afgenomen diensten in de rol van verwerker. Waar dit van toepassing is, houdt Inforing zich aan de privacywetgeving voor verwerkers. We ondersteunen verwerkingsverantwoordelijken o.a. het bepalen en implementeren van beveiligingsmaatregelen, het sluiten van verwerkersovereenkomsten en het uitvoering geven aan rechten van betrokkenen. Voor de uitvoering van onze dienstverlening gebruiken wij eventuele door klanten verstrekte gebruikersnamen, wachtwoorden, IP-adressen e.d.

Indien we partners inschakelen bij de levering van onze dienstverlening, dan zullen we beoordelen of deze uw privacy respecteren in lijn met deze privacyverklaring. We delen niet meer gegevens met onze partners, dan nodig is voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn opgenomen. Waar nodig sluiten we verwerkersovereenkomsten met deze partners af.

 

Bewaartermijnen

We verwerken persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Indien er een wettelijke bewaartermijn geldt, dan zullen gegevens na het verstrijken van deze wettelijke termijn worden verwijderd.


Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en deze verder te verbeteren. Door Google Analytics worden cookies (kleine tekstbestandjes) geplaatst op uw computer. De cookies die Inforing gebruikt geven geen persoonsgegevens zoals naam, e-mail of IP-adressen door aan Google of andere derden.

 

Uw privacyrechten

In de privacywetgeving zijn diverse rechten opgenomen van betrokkenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens, namelijk:

 • Recht op inzage: opvragen van persoonsgegevens die we van u verwerken;
 • Recht op correctie: gegevens die we van u hebben opgeslagen laten wijzigen;
 • Recht op verwijdering: gegevens die we van u hebben laten verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid: gegevens op verzoek in een bestand aan u of een derde beschikbaar stellen;
 • Recht op beperking: inperken / tijdelijk staken van de verwerking van persoonsgegevens
 • Recht op bezwaar: bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen zoals direct marketing.

Indien een verwerking gebaseerd is op uw toestemming, zoals bijvoorbeeld het versturen van e-mail nieuwsbrieven, dan heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. We zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor dit doel gebruiken. Al onze nieuwsbrieven bevatten een link waarmee u zich direct kunt uitschrijven. U ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer van ons.

Indien u gebruik wenst te maken van één van bovengenoemde rechten, neemt u dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacyverklaring. We zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen maximaal 4 weken reageren op uw verzoek. Mochten we niet aan uw verzoek kunnen of mogen voldoen, dan zullen we dit uiteraard toelichten.

 

Vragen of klachten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens

Indien u vragen heeft of niet tevreden bent over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u. Contactgegevens treft u onderaan deze privacyverklaring aan. U heeft ook het recht een klacht in te dienen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

 

Wijziging van deze privacyverklaring

We hebben het recht om deze privacyverklaring aan te passen wanneer dit nodig is. Op onze website treft u de meest recente versie aan. Onderaan deze verklaring staat de datum vermeld, waarop de verklaring voor het laatst is gewijzigd.

 

Contactgegevens i.v.m. privacy

Inforing B.V.
Contactpersoon: Mark van Gorkom
Klik hier voor contact informatie


Datum laatste wijziging: 3-6-2019