Vroegsignalering van schulden – informatie voor gemeenten

Inleiding

Vanaf 01-01-2021 zal de aangepaste Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) van kracht worden. Vanaf dat moment veranderen er een aantal taken voor zowel de gemeenten de zorgverzekeraars, energieleveranciers, waterbedrijven en woningverhuurders.

In deze notitie lichten wij de veranderingen binnen de Wgs toe die betrekking hebben op de Vroegsignalering van Schulden. Tevens geven wij aan op welke wijze onze applicaties RIS Matching en RIS Vroeg Eropaf aansluiten bij deze veranderingen.

Veranderingen per 01-01-2021

Veranderingen in het kort

In het kort komen de veranderingen binnen de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (hierna: Wgs) en binnen RIS Matching/RIS Vroeg Eropaf op het volgende neer:

 • Veranderingen binnen de Wgs, waarop RIS Matching & RIS Vroeg Eropaf zijn aangepast:
  • Alle vaste lasten partners gaan, op verzoek van de gemeente, signalen van betalingsachterstand aanleveren;
  • Er is geen grondslag meer om signalen vanuit de gemeentelijke belastingen te ontvangen;
  • De gemeente moet actie ondernemen op alle ontvangen signalen, mogelijk via verschillende kanalen;
  • Afhankelijk van de reactie van de inwoner moet een beschikking en plan van aanpak opgesteld worden;
  • De acties vanuit de gemeente zijn gekoppeld aan maximale doorlooptijden;
  • Er zijn beperkingen in de gegevens die teruggekoppeld mogen worden richting de vaste lasten partners.
 • Nieuwe mogelijkheden RIS Matching & RIS Vroeg Eropaf:
  • Het is mogelijk om de gebruikers en rechten te regelen via Single Sign On (SSO);
  • Vanuit RIS Matching zijn er koppelingen mogelijk met:
   • De Basisregistratie Personen (BRP);
   • De schuldhulpverlening (SHV; Allegro/Kred'IT, Perspectief/Stratech, EOS/Plangroep).
  • Vanuit RIS Vroeg Eropaf zijn er koppelingen mogelijk met:
   • De Basisregistratie Personen (BRP);
   • De schuldhulpverlening (SHV; Allegro/Kred'IT, Perspectief/Stratech, EOS/Plangroep);
   • Het Centraal Curatele en Bewindregister (CCBR);
   • Het Centraal Insolventieregister (CIR);
   • De Kamer van Koophandel (KvK);
   • Het Kadaster.

Veranderingen in detail

Signalen ontvangen van alle vaste lasten partners

De 'vaste lasten partners' (voorheen werden dit ook wel 'melders' of 'signaalpartners' genoemd) gaan vanaf 01-01-2021, op verzoek van de gemeente, signalen aanleveren bij betalingsachterstanden:

 • Zorgverzekeraars
  Vanaf 01-01-2021 zijn er 10 zorgverzekeraars actief in Nederland, met daaronder meerdere 'submerken':

  • Achmea (waaronder FBTO, Zilveren Kruis, Avéro, De Friesland, ...)
  • ASR (waaronder Ditzo & De Amersfoortse);
  • CZ (waaronder OHRA, Nationale Nederlanden, ...);
  • DSW;
  • Eno (waaronder Salland Zorgverzekeringen & ZorgDirect);
  • EUCARE (waaronder Aevitae);
  • Menzis (waaronder Anderzorg, HEMA & PMA);
  • ONVZ;
  • VGZ (waaronder IZA, Univé, Zekur, VGZ, Bewuzt, IZZ, United Consumers, ...);
  • Zorg en Zekerheid.
 • Leveranciers van drinkwater
  In Nederland zijn 10 leveranciers van drinkwater actief, verdeeld over regio's. In een aantal uitzonderlijke gevallen zijn er in één gemeente meer dan 1 leverancier van drinkwater actief:

  • Waterleidingmaatschappij Drenthe;
  • PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland;
  • Vitens;
  • Oasen;
  • Evides;
  • Dunea;
  • Brabant Water;
  • Waternet;
  • Waterbedrijf Groningen;
  • WML.
 • Energieleveranciers (stroom, gas & warmte)
  Er zijn circa 75 leveranciers van stroom, gas en stads- of blokverwarming actief in de particuliere markt.
 • Woningverhuurders
  Het betreft hier zowel de 299 woningcorporaties als de particuliere of institutionele verhuurders.

Naast deze soorten vaste lasten partners biedt de aangepaste Wgs geen grondslagen voor het verwerken van gegevens van andere vaste lasten partners, zoals bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen.

 

Vaste lasten partners in uw gemeente

Inforing beschikt over het volledige overzicht van alle energieleveranciers (stroom, gas & warmte), waterbedrijven, zorgverzekeraars en woningcorporaties. Hierbij hebben wij ook inzichtelijk binnen welke gemeenten de waterbedrijven en woningcorporaties hun diensten aanbieden. Deze lijst is per gemeente op te vragen via: https://www.vroegsignalering.nl/nl/data

 

Landelijk Convenant Vroegsignalering

Tussen gemeenten en de vaste lasten partners zullen afspraken gemaakt moeten worden over de wijze van gegevensaanlevering. Doorgaans zal hiervoor het zogenaamde" Landelijke Convenant Vroegsignalering" (LCV) gebruik worden.

Het LCV is in samenwerking tussen de VNG, NVVK ('branchvereniging voor schuldhulpverlening') en de koepelorganisaties Zorgverzekeraars Nederlands, Energie-Nederland, Vewin (waterbedrijven) en Aedes (woningcorporaties) opgesteld en ondertekend.

Meer informatie over het LCV is te vinden via: https://www.nvvk.nl/vroegsignalering

Bij het maken van afspraken met de vaste lasten partners (hierna: VLP) kunnen zich vier situaties voordoen:

 1. De VLP is een energieleverancier die lid is van Energie-Nederland, een waterbedrijf, of een zorgverzekeraar;
 2. De VLP is een woningcorporaties die lid is van Aedes;
 3. De VLP is een woningcorporaties die geen lid is van Aedes of een energieleverancier die geen lid is van Energie-Nederland;
 4. De VLP is een particuliere verhuurder.

 

Situatie 1: Lid van Energie-Nederland, een waterbedrijf of zorgverzekeraar

Alle zorgverzekeraars en alle waterbedrijven zijn lid van de genoemde koepelorganisaties. Daarnaast is 70% van de energieleveranciers lid van Energie-Nederland.

De leden van deze koepelorganisaties zullen door de koepel gevraagd worden om akkoord te gaan met het Landelijk Convenant Vroegsignalering en de onderliggende overeenkomst te accepteren en hiermee de werkafspraken met de gemeenten overeen te komen.

Als gemeente kunt u, via een online omgeving van de NVVK, de overeenkomsten aanbieden aan de leden van de koepelorganisaties en deze samen met hen digitaal ondertekenen. Hiervoor is het van belang dat u zich via de website van de NVVK eenmalig aanmeld, zodat u toegang krijgt tot deze online omgeving. Hier zijn geen kosten aan verbonden en de NVVK bied deze mogelijkheid ook aan voor gemeenten die geen lid zijn van de NVVK.

Zodra u, via de online omgeving van de NVVK, een overeenkomst met een vaste lasten partner heeft afgesloten, dan activeren wij deze vaste lasten partner automatisch voor u in RIS Matching, tevens verzorgen wij de instructie richting de vaste lasten partner over de wijze waarop gegevens aangeleverd moeten worden in RIS Matching. Hier hoeft u zelf dus niks voor te regelen of iets aan ons door te geven, dit gaat helemaal automatisch!

 

Situatie 2: Woningcorporaties die lid zijn van Aedes

Op verzoek van Aedes ligt het initiatief voor deelname aan het LCV door de woningcorporaties vooralsnog bij de individuele corporaties. Aedes zal de leden derhalve niet pro-actief benaderen om hen te informeren over het LCV en te verzoeken deze te accepteren.

Concreet betekend dit dat u als gemeente de lokale woningcorporaties dient te benaderen voor het tekenen van de overeenkomst. Een lijst met de in uw gemeente actieve woningcorporaties is op te vragen via: https://www.vroegsignalering.nl/nl/data

Nadat u een woningcorporatie heeft benaderd kunt u de overeenkomst zoals deze op de website van de NVVK staat gebruiken en afsluiten met de woningcorporatie: https://www.nvvk.nl/vroegsignalering

Zodra u met een woningcorporatie een overeenkomst heeft afgesloten geeft u dit dan aan ons door (via uw accountmanager of via onze collega's van support: 0765040522 / helpdesk@inforing.nl). Hierna activeren wij deze woningcorporatie in RIS Matching en verzorgen wij de instructie richting de woningcorporatie over de wijze waarop gegevens aangeleverd moeten worden in RIS Matching.

 

Situatie 3: Woningcorporaties en energieleveranciers die geen lid zijn van een koepelorganisatie

Woningcorporaties en energieleveranciers die geen lid zijn van Aedes of Energie-Nederland zult u als gemeente zelf moeten benaderen voor het maken van afspraken. Een overzicht met alle energieleveranciers en woningcorporaties die geen lid zijn van een koepelorganisatie is op te vragen via: https://www.vroegsignalering.nl/nl/data

Nadat u een woningcorporatie of energieleverancier heeft benaderd kunt u de overeenkomst bij het LCV of een eigen overeenkomst gebruiken voor het vastleggen van afspraken.

Zodra u met een woningcorporatie of energieleverancier een overeenkomst heeft afgesloten geeft u dit dan aan ons door (via uw accountmanager of via onze collega's van support: 0765040522 / helpdesk@inforing.nl). Hierna activeren wij deze vaste lasten partner in RIS Matching en verzorgen wij de instructie richting de vaste lasten partner over de wijze waarop gegevens aangeleverd moeten worden in RIS Matching.

 

Situatie 4: Particuliere verhuurders

De NVVK is in overleg met drie grote koepelorganisatie van particuliere en institutionele verhuurders: IVBN, Kences en Vastgoedbelang. De verwachting is dat deze drie koepels aan zullen sluiten bij het LCV, waardoor eenvoudig afspraken gemaakt kunnen worden in dezelfde lijn als met bijvoorbeeld de leden van Vewin of Zorgverzekeraars Nederland.

Naast de leden van IVBN, Kences en Vastgoedbelang zijn er nog een groot aantal particuliere verhuurders die geen lid zijn van een koepel. Hieronder vallen ook de kleine verhuurders met enkele woningen. Het is praktisch niet uitvoerbaar om vooraf met al deze verhuurders afspraken te maken en overeenkomsten af te sluiten. Voor deze kleine verhuurders faciliteert Inforing per 01-01-2021 een website, waarmee deze verhuurders aan kunnen geven in welke gemeenten ze woningvoorraad hebben, overeenkomsten met deze gemeenten kunnen afsluiten en uiteindelijk meldingen kunnen aanleveren.

 

LCV en eventueel reeds aanwezig convenant

Indien uw project voor de Vroegsignalering van Schulden al langer loopt en er al een convenant is met (een deel van) de vaste lasten partners, dan blijft dit convenant gewoon van kracht. U heeft, samen met de vaste lasten partners, de keuze of u blijft werken volgens het bestaande convenant of een nieuwe overeenkomst afsluit onder het Landelijke Convenant Vroegsignalering (LCV).

Artikel 7.2 uit de overeenkomst onder het LCV zegt hierover: "Met de ondertekening van deze Overeenkomst blijven voorgaande convenanten en overeenkomsten op het gebied van gegevensuitwisseling ten behoeve van vroegsignalering tussen ondergetekenden geldig, tenzij deze eerdere convenanten minder dienend zijn aan de klant. De uitvoerder en vaste lasten  partner zijn zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van eerdere (afspraken in) convenanten of overeenkomsten die wel komen te vervallen en leggen dit uitdrukkelijk vast in een addendum op deze Overeenkomst."

Het is onze verwachting dat de landelijke vaste lasten partners (zorgverzekeraars, energieleveranciers) in de loop van 2021 over willen stappen op het LCV en derhalve eventueel aanwezige convenanten zullen opzeggen.

 

 

Signalen vanuit de gemeentelijke belastingen

Er is in de aangepaste Wgs geen grondslag voor het melden van signalen vanuit de gemeentelijke belastingen. Het is derhalve vanaf 01-01-2021 niet toegestaan om gegevens vanuit de gemeentelijke belastingen te verwerken op de manier waarop dat momenteel in een aantal gemeenten gebeurt.

De Memorie van Toelichting (MvT) bij de aangepaste Wgs zegt hierover het volgende (pagina 6-7):

"Een aantal gemeenten experimenteert met lokale belastingschulden. Dat lijkt een minder geschikt signaal, omdat mensen met betalingsachterstanden al bekend zijn binnen de gemeente en ook via maatschappelijk verantwoorde incasso en intern doorverwijzen beter bereikt kunnen worden.

Bij intern doorverwijzen maakt de gemeente in de rol van schuldhulpverlener afspraken met de gemeenten in de rol van belastinginner over voorlichten en doorgeleiden van burgers met lokale belastingschulden naar schuldhulpverlening. Als er al persoonsgegevens worden verwerkt, gaat dat in samenwerking met de cliënt/persoon met schulden.

Bovendien zijn belastingschulden niet direct een bedreiging voor de eerste levensbehoeften."

Er is in veel gemeenten wel behoefte om iets met de signalen van de gemeentelijke belastingen te doen, meer in de vorm van het experimenteren of innoveren. De MvT zegt daarover op pagina 7 het volgende:

"De meerwaarde moet dus in innovatie liggen. Hiervoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om bij ministeriële regeling signalen voor een periode van 5 jaar aan te wijzen, die door één of enkele gemeenten samen met de betrokken schuldeisers worden getest op het bereiken van burgers met problematische schulden."

Vanuit het ministerie van SZW loopt, in samenwerking met een aantal gemeente, een traject om binnen deze experimenteerruimte een ministeriële regeling op te tuigen voor de uitwisseling vanuit de gemeentelijke belastingen (alsmede de belastingdienst en het CJIB).

 

 

Aantal signalen

Wij hebben een inschatting gemaakt van het aantal signalen dat elke gemeente vanaf 01-01-2021 kan gaan verwachten op voorwaarde dat alle vaste lasten partners zijn aangesloten. Voor deze inschatting hebben wij gekeken naar de gemeenten waar wij reeds actief zijn, de aangesloten vaste lasten partners, het marktaandeel en het aantal signalen dat aangeleverd wordt.

Bijvoorbeeld:

 • In een gemeente leveren momenteel Achmea en CZ signalen aan. Samen hebben deze zorgverzekeraars een marktaandeel van 49.7%. Hierdoor kunnen wij inschatten hoeveel signalen er binnen zouden komen als alle zorgverzekeraars gegevens zouden aanleveren;
 • Het aantal inwoners in deze gemeente vergelijken wij met het aantal inwoners van alle andere gemeenten om daarvoor een inschatting te maken van het aantal signalen vanuit de zorgverzekeraars;
 • Hetzelfde hebben wij gedaan voor de energie- en waterleveranciers, maar dan op basis van het aantal huishoudens in plaats van het aantal inwoners;
 • Idem voor de woningcorporaties, maar dan op basis van de voorraad huurwoningen per gemeente.

Voor alle gemeenten is deze inschatting te raadplegen via: https://www.vroegsignalering.nl/nl/data

 

 

Actie ondernemen op alle signalen

Na het aanleveren van een signaal door een vaste lasten partner dient de gemeente actie te ondernemen op dit signaal. De overeenkomst bij het landelijk convenant zegt daar in artikel 3.7 het volgende over: "De uitvoerder maakt een (beleids-)plan hoe signalen te behandelen; in dit plan is opgenomen wanneer signalen in aanmerking komen voor een huisbezoek" en artikel 3.12: "Alle signalen die niet geleid hebben tot een huisbezoek worden op andere wijze behandeld conform het (beleids-)plan van de uitvoerder".

Bij deze andere wijze van behandeling kan gedacht worden aan het leggen van telefonisch contact, het versturen van e-mails, SMS-berichten, brieven of flyers.

Binnen RIS Vroeg Eropaf komen vanaf 01-01-2021 standaard 'bakjes' beschikbaar voor de verschillende wijze van behandeling. Deze bakjes kunt u als gemeente zelf aanpassen en inrichten.

Op basis van criteria die u zelf kunt instellen, worden signalen vanuit RIS Matching automatisch ingedeeld in het juiste bakje in RIS Vroeg Eropaf. Daarbij heeft u ook de mogelijkheid om per bakje een maximum aantal signalen aan te geven, bijvoorbeeld als u capaciteit heeft voor maximaal 50 huisbezoeken.

Voor bepaalde bakjes kunnen vervolgacties automatisch uitgevoegd worden door RIS Vroeg Eropaf. Zo kunnen er automatisch brieven aangemaakt worden op basis van (door u zelf te beheren) briefsjablonen. Daarnaast kunnen automatisch e-mails of SMS-berichten verstuurd worden, wederom op basis van (zelf te beheren) sjablonen.

U kunt nu alvast gaan nadenken over de indeling van de 'bakjes':

 • Via welke kanalen wil u de inwoners gaan benaderen?
  • Huisbezoeken;
  • Telefonisch;
  • E-Mail;
  • SMS-berichten;
  • Brieven;
  • Flyers of folders (waarvoor wij adresstickers kunnen aanmaken).
 • Wat is, per kanaal, het maximale aantal signalen dat u per maand wilt gaan afhandelen?
 • Moeten bepaalde soorten signalen altijd via een bepaald kanaal worden afgehandeld, bijvoorbeeld matches altijd middels een huisbezoek en achterstanden tot 200 euro bij personen onder de 28 jaar via het versturen van een SMS?
 • Hoe moeten de brief-, email en SMS-sjablonen er uit komen te zien?
  Wij hebben een aantal voorbeeldbrieven voor u beschikbaar, welke hierbij kunnen helpen: https://matching.inforing.nl/wgs/voorbeeldbrieven.zip

Wij hebben een aantal voorbeelden van indelingen voor u beschikbaar, mogelijk helpt dit bij het bepalen van de kanalen en criteria:  https://matching.inforing.nl/wgs/afwegingskader.xlsx

Op basis van bovenstaande informatie kunt u vanaf 01-01-2021 de bakjes zelf gaan inrichten binnen RIS. Daarnaast helpen wij u graag (en kosteloos) bij het inrichten van de bakjes. Neemt u daarvoor contact op met uw accountmanager of onze collega's van support (076-5040522 / helpdesk@inforing.nl).

 

 

Beschikking en plan van aanpak

In de aangepaste Wgs wordt gesproken over het afgeven van een beschikking met een plan van aanpak indien de inwoner instemt met het hulpaanbod.

De gemeente dient deze beschikking af te geven op het moment dat de rechtspositie van de inwoner wijzigt. Dit is het geval wanneer er specifiek voor de inwoner een dienstverlening wordt ingezet (maatwerk). Indien er uitsluitend sprake is van de inzet van algemene dienstverlening, zoals bijvoorbeeld een advies of een algemeen voor iedere inwoner toegankelijke voorziening zoals budgettraining of voorlichting, dan is het niet nodig daarvoor een beschikking af te geven.

Concreet: als een inwoner doorstroomt naar de reguliere schuldhulpverlening (SHV), dan moet er een beschikking (met plan van aanpak) worden afgegeven. Als een inwoner via kortdurende hulpverlening (quickfix, doorverwijzing, informatie & advies, ...) wordt geholpen, dan is het niet nodig om een beschikking af te geven.

Doorgaans zal uw bestaande SHV applicatie al in staat zijn om beschikkingen en plannen van aanpak aan te maken. Mocht dit niet het geval zijn, of mocht u deze in RIS Vroeg Eropaf aan willen maken, neemt u dan contact op met uw accountmanager.

 

 

Doorlooptijden of termijnen

Er zijn binnen de aangepaste Wgs twee termijnen die van belang zijn voor de vroegsignalering:

In behandeling nemen van signalen

Voor het behandelen van de signalen vanuit de vaste lasten partner zijn termijnen vastgelegd in zowel de Memorie van Toelichting (MvT) bij de Wgs als de overeenkomst bij het landelijk convenant (artikel 3.13):

 • uiterlijk 4 weken bij normale signalen
 • binnen 3 werkdagen bij een 'bedreigende situatie'. Onder bedreigende situatie wordt verstaan gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektriciteit, stadsverwarming of water, of opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering (artikel 4 Wgs).

RIS Matching en RIS Vroeg Eropaf zullen deze termijnen automatisch bewaken en een melding geven indien een termijn overschreden dreigt te worden.

 

Afgeven van een beschikking

Nadat de inwoner heeft ingestemd met het hulpaanbod en er een verplichting tot het afgeven van een beschikking ontstaat is er een maximale doorlooptijd van 8 weken van toepassing.

Indien beschikkingen in bijvoorbeeld uw SHV applicatie worden gemaakt dan zal uw SHV applicatie deze termijn moeten bewaken, gerekend vanaf het moment dat het hulpaanbod is geaccepteerd.

Aangezien het moment van het accepteren van het hulpaanbod doorgaans binnen RIS Vroeg Eropaf vastgelegd wordt, is het van belang dat dit moment ook wordt overgenomen in de applicatie waar de beschikking wordt aangemaakt, anders is het praktisch niet mogelijk om de doorlooptijd te bewaken. Indien een koppeling wordt opgezet tussen RIS Vroeg Eropaf en uw SHV applicatie, dan zorgen wij dat dit moment (deze datum) automatisch wordt doorgezet. Zonder koppeling is dit een handmatige actie.

 

 

Terugkoppeling richting de vaste lasten partners

De vaste lasten partners verwachten een terugkoppeling op de aangeleverde signalen. In de huidige situatie is deze terugkoppeling vaak erg uitgebreid: hoe is een signaal opgepakt, hoe vaak is de inwoner benaderd door de gemeente, is de inwoner bereikt en heeft hij behoefte aan hulp?

Vanaf 01-01-2021 is in de (Memorie van toelichting) bij de Wgs vastgelegd dat er alleen nog een terugkoppeling plaats mag vinden indien de inwoner heeft ingestemd met het hulpaanbod.

Het is dus niet de bedoeling dat u als gemeente terugkoppelt indien iemand niet is ingegaan op het hulpaanbod of er geen contact is geweest met de inwoner. Voor deze terugkoppeling bestaat geen grondslag in de aangepaste Wgs.

RIS Matching en RIS Vroeg Eropaf worden per 01-01-2021 aangepast, zodat er automatisch een terugkoppeling naar de vaste lasten partners gaat indien een vastgelegd resultaat daartoe aanleiding geeft.

Bijvoorbeeld: als er in het resultaat is vastgelegd dat er een "Quick fix", "Uitgebreidere interventie", of "Aanmelding voor SHV" is uitgevoerd. Hierna zorgt RIS Vroeg Eropaf automatisch voor de terugkoppeling richting de vaste lasten partner. Het is dus niet nodig om handmatig een terugkoppeling te geven, RIS Vroeg Eropaf faciliteert dit voor u.

Indien binnen uw RIS versie velden aanwezig zijn om een uitgebreide terugkoppeling richting de vaste lasten partners te sturen, dan zullen wij deze per 01-01-2021 deactiveren.

 

 

Single Sign On

Het is mogelijk om RIS Matching en RIS Vroeg Eropaf te koppelen aan de gebruikersdatabase van de gemeente zodat gebruikers maar 1x in hoeven te loggen en hun eigen gemeentelijke loginnaam/password kunnen gebruiken. Dit heet ook wel Single Sign On (SSO).

Voordeel hiervan is dat de gemeente op een centrale locatie de gebruikers kan beheren en rechten kan instellen. Gaat iemand uit dienst bij de gemeente, dan schakelt men de account van de betreffende persoon uit op het gemeentelijke netwerk en is het voor deze persoon ook direct niet meer mogelijk om in RIS in te loggen.

De SSO oplossing zal, aan de kant van de gemeente, via ADFS (Active Directory Federation Services) lopen of op basis van een andere 'SAML' oplossing.

 

 

Koppeling met BRP en SHV in RIS Matching

RIS Matching kan tegenwoordig gekoppeld worden met de Basisregistratie Personen (BRP) en de reeds aanwezige applicatie voor de schuldhulpverlening (SHV). Hiermee kunnen onjuiste signalen of signalen die al bekend zijn bij de SHV automatisch, zonder tussenkomst van een gebruiker, worden gefilterd.

 

Basisregistratie Personen, BRP (RIS Matching)

Via een koppeling met de Basisregistratie Personen, op basis van StUF-bg 3.10 of de Haal Centraal API, kunnen persoonsgegevens binnen RIS Matching gecontroleerd worden.

Binnen RIS Matching zullen aangeleverde signalen automatisch en zonder tussenkomst van de gebruiker getoetst worden binnen de BRP. Hierbij zal op basis van het BSN (vanuit de zorgverzekeraars) of een andere zoeksleutel, zoals postcode, huisnummer & geboortedatum, gecontroleerd worden of de betreffende persoon ingeschreven is in de gemeente of er een andere grond voor uitsluiting is, zoals de verblijfsstatus.

Er is in de aangepaste Wgs, via artikel 8b, lid 1 en lid 2, expliciet opgenomen dat gegevens uit de Basisregistratie Personen verwerkt mogen worden bij het "op eigen beweging aanbieden van een gesprek". Daarnaast is in de (Memorie van toelichting) expliciet aangegeven dat gegevens verwerkt mogen worden met als doel het "vaststellen van de identiteit".


Schuldhulpverlening, SHV (RIS Matching)

Via een koppeling met Allegro/Kred’IT, Perspectief/Stratech, EOS/Plangroep of OnView kan worden bepaald of er een lopend SHV-traject voor de inwoner aanwezig is.

Binnen RIS Matching zullen aangeleverde signalen automatisch en zonder tussenkomst van de gebruiker getoetst worden binnen de SHV applicatie. Indien een inwoner reeds bekend is bij de schuldhulpverlening is het niet noodzakelijk om de inwoner opnieuw te benaderen in het kader van de vroegsignalering, er is immers al contact met de inwoner.

Zowel VNG Realisatie als de NVVK hebben aangegeven dat er een grondslag aanwezig is voor deze gegevensuitwisseling voordat de inwoner heeft ingestemd met het hulpaanbod (concreet: voordat een inwoner is benaderd):

De gegevens in het kader van de vroegsignalering worden ontvangen met als doel contact te leggen met de inwoner om een hulpaanbod te doen. In het verlengde hiervan is het dan ook rechtmatig om voorafgaand te controleren of de inwoner al bekend is bij schuldhulpverlening. Het eerste contact is dan immers al gelegd.

 

Koppeling met BRP, SHV, CCBR, CIR, KvK en Kadaster in RIS Vroeg Eropaf

Naast de koppelingen met de Basisregistratie Personen (BRP) en de schuldhulpverlening (SHV) voordat er contact is gelegd met de inwoner, zijn er een veelvoud aan koppelingen mogelijk nadat de inwoner heeft ingestemd met het hulpaanbod.

Basisregistratie Personen, BRP (RIS Vroeg Eropaf)

Via een koppeling met de Basisregistratie Personen, op basis van StUF-bg 3.10 of de Haal Centraal API, kunnen persoonsgegevens binnen RIS Vroeg Eropaf verrijkt worden en up-to-date worden gehouden.

Nadat een inwoner heeft ingestemd met het hulpaanbod, mogen gegevens uit de BRP breed gebruikt worden en mogen de persoonsgegevens in RIS Vroeg Eropaf worden aangevuld en kunnen wij deze automatisch up-to-date houden op basis van zogenaamde 'kennisgevingsberichten', bijvoorbeeld in het geval van overlijden of verhuizen.


Schuldhulpverlening, SHV (RIS Vroeg Eropaf)

Indien, tijdens een vroegsignalering-traject, blijkt dat een inwoner door dient te stromen richting een regulier SHV-traject, dan kunnen de gegevens vanuit RIS Vroeg Eropaf doorgezet worden richting Allegro, Perspectief of OnView, zodat daar een nieuw traject opgestart kan worden.


CCBR & CIR (RIS Vroeg Eropaf)

Nadat een inwoner heeft ingestemd met het hulpaanbod kan, in RIS Vroeg Eropaf, het Centraal Curatele en Bewindregister (CCBR) en Centraal Insolventieregister (CIR) geraadpleegd worden om te bepalen of de inwoner daarin vermeld staat.

Er is geen grondslag aanwezig binnen de Wgs, noch de AVG, om de gegevens vanuit het CCBR of CIR te raadplegen voor dat de inwoner heeft ingestemd met het hulpaanbod.

Zowel het CCBR als het CIR zijn webservices die door rechtspraak.nl worden aangeboden. De bevraging van deze webservices zal plaatsvinden op basis van de gegevens van de natuurlijk persoon (inwoner).


Sociaal domein (RIS Vroeg Eropaf)

Nadat een inwoner heeft ingestemd met het hulpaanbod, kunnen gegevens vanuit het sociaal domein (WMO, participatie & jeugdzorg) worden geraadpleegd om te bepalen of de inwoner daarbinnen reeds bekend is. Indien dit het geval is, is "afgestemde hulpverlening" mogelijk gewenst.

Er is geen grondslag aanwezig binnen de Wgs, noch de AVG, om de gegevens vanuit het sociaal domein te raadplegen voordat de inwoner heeft ingestemd met het hulpaanbod.

Er zijn een groot aantal applicaties beschikbaar ter ondersteuning van de processen in het sociaal domein. Vrijwel alle applicaties bieden een koppelvlak aan in een bepaalde vorm waarmee, vanuit RIS Vroeg Eropaf, een koppeling opgezet kan worden. De exacte invulling en wijze van koppelen is afhankelijk van het soort (SaaS, on premise) applicatie en de geboden koppelvlakken.

 

Kadaster (RIS Vroeg Eropaf)

Via het Kadaster kan gecontroleerd worden of een inwoner over een eigen woning beschikt en op die wijze een vorm van ‘vermogen’ heeft opgebouwd. Het verloop van een eventueel SHV-traject is mogelijk mede afhankelijk van deze uitkomst. Nadat de inwoner heeft ingestemd met het hulpaanbod, kan deze controle geautomatiseerd en zonder tussenkomst van de gebruiker uitgevoerd worden door RIS Vroeg Eropaf.

Er is geen grondslag aanwezig binnen de Wgs, noch de AVG, om de gegevens vanuit het kadaster te raadplegen voordat de inwoner heeft ingestemd met het hulpaanbod.

Voor de koppeling met het kadaster maken wij gebruik van de webservices die het Kadaster hiervoor beschikbaar stelt.


Kamer van Koophandel (RIS Vroeg Eropaf)

Via het handelsregister van de Kamer van Koophandel kan gecontroleerd worden of een inwoner een zelfstandig ondernemer is. Het verloop van een eventueel SHV-traject is mogelijk mede afhankelijk van deze uitkomst. Nadat de inwoner heeft ingestemd met het hulpaanbod, kan deze controle geautomatiseerd en zonder tussenkomst van de gebruiker uitgevoerd worden door RIS Vroeg Eropaf.

Er is geen grondslag aanwezig binnen de Wgs, noch de AVG, om de gegevens vanuit het handelsregister te raadplegen voordat de inwoner heeft ingestemd met het hulpaanbod.

Voor de koppeling met het handelsregister maken wij gebruik van de webservices die de Kamer van Koophandel hiervoor beschikbaar stelt.

 

 

Samenvattend

Dit doen wij:

 • Wij hebben een prognose voor het aantal signalen vanaf 01-01-2021 en de vaste lasten partners in uw gemeente inzichtelijk gemaakt: https://www.vroegsignalering.nl/nl/data
 • Wij activeren de vaste lasten partners in RIS Matching automatisch na ondertekening van het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Als u op een andere manier een overeenkomst afsluit met een vaste lasten partner, dan activeren wij deze zodra wij een verzoek vanuit u krijgen;
 • Wij verzorgen de instructie richting de vaste lasten partners, zodat gegevens aangeleverd kunnen worden richting RIS Matching. Deze instructie verzorgen wij automatisch na ondertekening van het Landelijk Convenant Vroegsignalering of nadat wij van u een verzoek krijgen;
 • Wij faciliteren een website voor kleine particuliere verhuurders zodat hiermee overeenkomsten afgesloten kunnen worden en vanuit hen signalen ontvangen kunnen worden;
 • Wij stellen 'bakjes' beschikbaar binnen RIS zodat signalen automatisch verdeeld kunnen worden naar verschillende manieren of kanalen van afhandeling. Deze bakjes zijn door u zelf in te stellen en uiteraard helpen wij u daar graag (en kosteloos) bij;
 • Wij hebben voorbeelden van mogelijke indelingen en criteria voor de bakjes beschikbaar gesteld, alsmede voorbeeldbrieven die vanuit de bakjes aangemaakt kunnen worden;
 • De terugkoppeling richting de vaste lasten partners passen wij voor u aan. Er zal daarna automatisch een terugkoppeling gegeven worden indien de inwoner de hulp accepteert.

Dit moet u doen:

 • Bepalen via welke kanalen u de inwoners wilt gaan benaderen;
 • Bepalen welke capaciteit u per kanaal beschikbaar heeft;
 • Bepalen aan welke criteria signalen moeten voldoen om automatisch ingedeeld te worden bij een kanaal;
 • Bepalen wat voor brieven, e-mails of SMS-berichten u wilt gaan versturen (qua inhoud);
 • Indien beschikkingen in een andere applicatie dan RIS worden aangemaakt, is het van belang om de doorlooptijd te handhaven (maximaal 8 weken). Denk na over de wijze waarop de startdatum van deze termijn vanuit RIS in de andere applicatie overgenomen moet worden;
 • Mocht u interesse hebben in Single Sign On of koppelingen met BRP, SHV of een andere databron, neem dan contact met ons op.

 

 

Meer informatie & verdere ondersteuning

VNG Realisatie

De VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie van de wetten in het schuldendomein

Op 1 januari 2021 treden de (gewijzigde) wetten in het schuldendomein in werking. Het gaat om de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv), de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en het Adviesrecht voor gemeenten bij Schuldenbewind (Ags). De invoering van deze nieuwe wetten heeft gevolgen voor de gemeentelijke organisatie, in de (werk)processen en uitvoeringspraktijk. Het Programma Verbinden Schuldendomein van de VNG ondersteunt gemeenten hierbij met communicatie- en uitvoeringstools, (be)spreekuren en handreikingen.

Programma schuldendomein

Vanuit het Programma verbinden schulden domein van de VNG zijn er de afgelopen periode verschillende ondersteuningsproducten ontwikkeld. Vanuit een routekaart zijn de belangrijkste stappen en ondersteuningsproducten beschreven waarmee gemeenten de implementatie binnen hun organisatie kunnen organiseren. Ook zijn er (be)spreekuren voor gemeenten georganiseerd over verschillende thema's en vragen die bij gemeenten leven. Deze (be)spreekuren zijn terug te kijken op Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLTeTOYjjvK0KLEC77WW4MHy22eGBMG7qY

Aanspreekpunt bij gemeenten

De coördinator gemeentelijk schuldendomein is voor de VNG het aanspreekpunt voor het communiceren over de wetten in het schuldendomein en de ondersteuning die de VNG hierbij biedt. Veel gemeenten hebben al een coördinator aangemeld. Mocht uw gemeente zich nog niet hebben aangemeld, dan kan dit via: https://formulieren.vngrealisatie.nl/Coordinator_Schuldendomein

De implementatiemanagers van het Programma Verbinden Schuldendomein zijn bereikbaar voor vragen en ondersteuning. De VNG is in de kerstperiode van maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari gesloten. Heeft u nog prangende vragen voor ons? Stel deze nog telefonisch via 070-3738232 of via mail schulden@vng.nl voor 18 december a.s. Maandag 4 januari 2021 staat de VNG weer paraat!

 

 

Meer informatie

De NVVK heeft aanvullende informatie over het Landelijk Convenant Vroegsignalering, almede een overzicht met veel gestelde vragen, op hun website staan: https://www.nvvk.nl/vroegsignalering

Op de website van 'Vroegsignalering landt in Nederland' is een volledig stappenplan te vinden, alsmede relevante documenten, praktische informatie en veelvoorkomende vragen & antwoorden over Vroegsignalering schulden: https://vroegsignaleringshv.nl/

Heeft u na het lezen van deze notitie nog andere vragen, of heeft u behoefte aan een opfris-training, dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager bij Inforing of onze collega's van support via 0765040522 of helpdesk@inforing.nl.